ضوابط و آیین نامه ها

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

مقررات  ملّي ساختمان  مجموعهاي است از ضوابط فني، اجرايـي و حقـوقي  لازمالرعايـه در طراحـي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهره برداري از ساختمان كه به منظور تأمين ايمني، بهره دهي مناسب، آسايش، بهداشت و صرفه اقتصادي فرد و جامعه وضع مي گردد. 

در كشور  ما و  در كنار مقررات ملی سـاختمان، مـدارك فنـي ديگـر از قبيـل آيـين نامـه هـاي ساختماني، استانداردها و  آيين كارهاي ساختمان سازي، مشخصات فني ضميمه پيمان ها و نـشريات ارشادي و آموزشي توسط مراجع مختلف تدوين و انتشار مي يابد كه گرچه از نظر كيفي و محتـوايي حايز اهميت هستند، اما با مقررات ملّي ساختمان تمايزهاي آشكاري دارند. 

آنچه مقررات  ملّي ساختمان را از اين قبيل مدارك متمايز مي سـازد، الزامـي بـودن، اختـصاري بودن و سازگار بودن آن با شرايط كشور از حيـث نيـروي انـساني مـاهر، كيفيـت و كميـت مـصالح ساختماني، توان  اقتصادي و اقليم و محيط مي باشد تا از اين طريق نيل به هـدف هـاي پـيش گفتـه ممكن گردد.

دانلود فایل مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

در حقيقت مقررات ملّّي ساختمان ، مجموعه هایی از حداقل هاي مورد نيـاز و  بايـدها و نبايـدهاي ساخت وساز است كه با توجه به شرايط فني و  اجرائي و  توان مهندسـي كـشور  و بـا  بهـرهگيـري از آخرين دستاوردهاي روز ملی و بين المللي و برای آحاد جامعه كشور، تهيه و تدوين شده است. 

وزارت مسكن و شهرسازي كه در اجراي مـاده 33 قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان وظيفه تدوين مقررات ملّي را به عهده دارد، از چند سـال پـيش طـرح كلـي تـدوين مقـررات ملی ساختمان را تهيه و به مرحله اجرا گذاشته است كـه براسـاس آن، شـورايي تحـت عنـوان (شـوراي تدوين مقررات  ملّي  ساختمان) با عضويت  اساتيد و صاحب نظران برجسته كشور به منظور نظارت بـر تهيه و هماهنگي بين مباحث از حيث شكل، ادبيات، واژه پردازي ، حدود و دامنه كاربرد تشكيل داده و در كنار آن (كميته هاي تخصصي ) را، جهت مشاركت جامعه مهندسي كشور در تـدوين مقـررات ملّي ساختمان زير نظر شورا به وجود آورده است. 

پس از تهيه پيش نويس مقدماتي مبحث موردنظر، كميته هاي تخصصي مربـوط بـه هـر مبحـث پيش نويس مذكور را مورد بررسي و تبادل نظر قرار داده و با انجـام نظرخـواهي از مراجـع ذيـصلاح نظير سازمان هاي رسمي دولتي، مراكز علمي و دانشگاهي، مؤسسات تحقيقاتي و كاربردي، انجمن ها و تشكل هاي حرفه اي و مهندسي، سازمان هاي نظام مهندسي سـاختمان اسـتان هـا و شـهرداري هاي سراسر كشور، آخرين اصلاحات و تغييرات لازم را اعمال مي نمايند. 

متن نهائي اين مبحث پس از طرح در شوراي تدوين مقررات ملی ساختمان وتـصويب اكثريـت اعضاي شوراي مذكور، به تأييد اينجانب رسـيده  و بـه شـهرداري ها و دسـتگاههاي اجرائـي و جامعـه مهندسي كشور ابلاغ گرديده است. 

وزارت مسكن و  شهرسازي، از هنگامي كه اين مسؤوليت مهم بر عهده اش واگذار  گرديده اسـت مجدانه سعي نموده است با تشكيل شوراي تدوين مقررات ملی ساختمان و كميتـه هـاي تخصـصي مربوط به هر مبحث و كسب نظر از  صاحبنظران و مراجع ذي صلاح بر غناي هر چه بيشتر مقـررات ملّي ساختمان بيفزايد و اين مجموعه را همان طور كه منظور نظر قانون گذار بـوده اسـت در اختيـار جامعه مهندسي كشور قرار دهد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *